Kein Javascript
Produkty: 0

Polityka WEPA Professional

Ogólne warunki sprzedażyStan na 08-2017

firmy WEPA Professional GmbH

- dalej nazywanej „WEPA" -


1. Postanowienia ogólne / Zakres obowiązywania
1.1

Dla wszystkich, w tym również przyszłych zamówień, zleceń i innych stosunków prawnych między Kupującym a firmą WEPA obowiązują wyłącznie poniższe warunki sprzedaży firmy WEPA. Warunki inaczej brzmiące mają zastosowanie, tylko jeżeli zostały pisemnie uznane przez firmę WEPA.

 

1.2

Umowa dostawy oraz wszystkie dodatkowe porozumienia umowne, zmiany umów i uzupełnienia umów wymagają formy pisemnej. W przypadku umów ramowych i innych porozumień Klient może odwołać dostawę również za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub wyjątkowo także telefonicznie.


2. Zamówienie / Oferta / Dostawa

2.1
Zamówienia Kupującego muszą być składane pisemnie i muszą zawierać co najmniej informacje na temat rodzaju towaru, jakości towaru, wymaganych specjalnych właściwości towaru, wymiarów, rodzaju opakowania, ilości objętej dostawą, czasu lub daty dostawy oraz oczekiwań Klienta odnośnie do ceny.

2.2

Jeżeli zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu § 145 i następnych paragrafów niemieckiego kodeksu cywilnego, WEPA może przyjąć tę ofertę w terminie 14 dni kalendarzowych poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia zlecenia. Umowa kupna, która ustanawia obowiązki firmy WEPA wobec Kupującego, dochodzi do skutku dopiero przez wpłynięcie do Kupującego pisemnego potwierdzenia zlecenia ze strony WEPA w wyżej określonym terminie.

2.3

Wszystkie oferty WEPA są niezobowiązujące i niewiążące, o ile nie zostały w formie pisemnej wyraźnie określone jako wiążące. Oferty, które WEPA określiła jako wiążące, są ważne przez okres 14 dni kalendarzowych od daty oferty. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przyjmie oferty, WEPA nie jest już związana tą ofertą.

2.4

WEPA przygotowuje towar do odbioru z zakładu przez Kupującego. Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie, w którym firma WEPA zgłosi Kupującemu gotowość towaru do odbioru. Kupujący przewozi towar na własny koszt. Jeżeli natomiast na podstawie odpowiedniego porozumienia WEPA wysyła towar do Kupującego, to ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru firmie, której WEPA zleciła transport.

2.5

Jeżeli podczas transportu wykorzystywane są palety WEPA, to Kupujący ma obowiązek wymienić je na własne palety o takiej samej jakości i w takiej samej liczbie. W przeciwnym razie musi zapłacić odszkodowanie.

2.6

Uzgodniony czas dostawy zaczyna swój bieg w dniu pisemnego potwierdzenia zlecenia ze strony firmy WEPA lub Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej. Czas dostawy nie zaczyna jednak biec przed ostatecznym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zlecenia. To samo dotyczy terminów dostawy.

2.7

WEPA ma prawo zrealizować dostawę także przed upływem czasu lub terminu dostawy. Dopuszczalne jest realizowanie dostaw częściowych przez WEPA, chyba że wiadomym jest, iż Kupujący nie jest tym zainteresowany.

2.8

Czasy i terminy dostaw mają jedynie charakter przybliżony, chyba że w formie pisemnej wyraźnie uzgodniono stałe czasy i terminy dostaw. Dla zachowania czasów i terminów dostawy towarów odbieranych przez Kupującego wystarczy zgłoszenie Kupującemu gotowości towarów do odbioru. Jeżeli WEPA wysyła towar do Kupującego, to dla zachowania czasów i terminów dostawy wystarczy przekazanie towaru firmie, której WEPA zleciła transport.

2.9

Jeżeli WEPA z przyczyn leżących po jej stronie nie dotrzyma wyraźnie uzgodnionego czasu dostawy lub wyraźnie uzgodnionego terminu dostawy, to po bezskutecznym upływie stosownego terminu dodatkowego Kupujący może odstąpić od umowy. Odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej opóźnieniem oraz odszkodowania z tytułu niewypełnienia zobowiązania Kupujący może się domagać, tylko jeżeli niedotrzymanie czasu lub terminu dostawy wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony WEPA.

2.10

Na życzenie i na koszt Kupującego dostawa, w ramach której WEPA wysyła towar może zostać objęta ubezpieczeniem transportu.

2.11

WEPA ma prawo składować zamówiony towar u siebie lub u osoby trzeciej na koszt Kupującego, jeżeli Kupujący przesuwa moment dostawy lub nie odbiera przygotowanego towaru po zgłoszeniu gotowości towaru do odbioru.

2.12

Jeżeli Kupującego jest odpowiedzialny za przesunięcie dostawy lub nieodebranie towaru, to dwa tygodnie po rozpoczęciu przechowywania towarów WEPA może odstąpić od umowy z Kupującym i sprzedać towar innemu odbiorcy. W takim przypadku Kupujący nie może dochodzić wobec WEPA roszczeń z tego tytułu. WEPA może zażądać od Kupującego odszkodowania, jeżeli cena zbycia towaru innemu odbiorcy jest niższa niż cena kupna uzgodniona z Kupującym lub jeżeli zbycie towaru innemu odbiorcy nie jest możliwe.


3. Siła wyższa

3.1W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem jest zwolniona ze swoich obowiązków na czas trwania zdarzenia siły wyższej. Zdarzenie siły wyższej należy zgłosić i udokumentować wobec drugiej Strony. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zwłaszcza następujące zdarzenia: strajki, lokauty, pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, wojny, zamachy stanu, itp.

3.2

Zdarzenia siły wyższej zwalniają dotkniętą jej działaniem Stronę z obowiązków spoczywających na tej Stronie tylko w takim zakresie, w jakim siła wyższa uniemożliwiła spełnienie świadczenia przez tę Stronę. Obowiązek wygasa tylko na czas, w którym zdarzenie siły wyższej uniemożliwia spełnienie świadczenia. Strona umowy, która powołuje się na siłę wyższą, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o początku i końcu działania siły wyższej. W przeciwnym razie prawo do powoływania się na tę przeszkodę ulega przepadkowi.

3.3

Regulacje zawarte w punktach 3.1 i 3.2 obowiązują odpowiednio w przypadku zakłóceń zakładowych i komunikacyjnych, w przypadku braku lub racjonowania surowców lub innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do produkcji towarów oraz w przypadku rozporządzeń urzędowych, które bezpośrednio lub pośrednio zakłócają albo uniemożliwiają produkcję lub dostawę towarów, o ile wyżej wymienionych okoliczności nie można usunąć przez podjęcie działań, których można żądać w sposób zasadny.

 

4. Obowiązek kontroli i reklamacji

4.1Kupujący ma obowiązek sprawdzić dostarczone przez WEPA towary niezwłocznie po ich otrzymaniu i niezwłocznie zgłosić pisemnie firmie WEPA wady stwierdzone podczas tej kontroli. Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia, to towar uznaje się za zaakceptowany, chyba że będzie to wada, której nie można było stwierdzić podczas kontroli. Kupujący ma ponadto obowiązek w odpowiedni i czytelny sposób odnotować na dokumentach przewozowych istnienie rozpoznawalnych podczas przyjęcia towaru zewnętrznych uszkodzeń towaru i opakowań, niezgodności typu oraz odchyleń ilościowych i technicznych odchyleń produkcyjnych, które przekraczają zakresy tolerancji podane w punkcie 5. Adnotacja nie jest zgłoszeniem wady w znaczeniu opisanym w zdaniu 1, lecz ma jedynie umożliwić określenie momentu stwierdzenia wady i momentu powstania wady.

4.2

Jeżeli później podczas przeprowadzania kontroli zostanie ujawniona nierozpoznawalna wada, Kupujący musi niezwłocznie po jej odkryciu pisemnie zgłosić tę wadę. W przeciwnym razie towar uznaje się za zaakceptowany w zakresie tej wady.

4.3

Dla zachowania praw Kupującego wystarczy terminowe wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

4.4

Postanowienia zawarte w punktach od 4.1 do 4.3 nie mają zastosowania w odniesieniu do zakupu dóbr konsumpcyjnych.

4.5

Negocjacje między Kupującym a WEPA w sprawie wady zareklamowanej przez Kupującego stanowią jedynie próbę dojścia do polubownego porozumienia. Nie oznaczają one uznania wady przez WEPA ani milczącej rezygnacji przez WEPA z zarzutu spóźnionego zgłoszenia reklamacji.


5. Tolerancje

Kupujący dopuszcza i akceptuje następujące odchylenia od umowy dostawy jako zgodne z umową:

- Odchylenia ilościowe w górę i w dół do 10%, a w przypadku zewnętrznych cech towaru specyficznych dla danego klienta lub specjalnej wersji produktu zleconej przez Kupującego do 20%.

- Techniczne odchylenia produkcyjne w górę lub w dół do 10%. Powyższe ustalenia obowiązują dla odchyleń gramatury, odchyleń wymiarów (np. długość, szerokość, grubość, średnica), odchyleń liczby listków i wszystkich innych odchyleń dotyczących produkcji.

Kupujący jest zawsze zobowiązany do zapłaty tylko za towar rzeczywiście dostarczony.


6. Roszczenia z tytułu wad

6.1

Wada fizyczna występuje, jeżeli sprzedany towar w momencie przejścia ryzyka nie posiada uzgodnionych cech. W przypadku braku uzgodnień dotyczących cech produktu wada fizyczna występuje, jeżeli towar nie nadaje się do zastosowania w sposób zakładany na podstawie umowy. Jeżeli w umowie nie założono określonego sposobu zastosowania towaru, to wada fizyczna występuje, jeśli towar nie nadaje się do zwyczajnego zastosowania lub nie posiada cech właściwych rzeczom tego samego rodzaju, których to cech Kupujący może oczekiwać ze względu na rodzaj rzeczy.

6.2

Wada prawna ma miejsce, jeżeli osoby trzecie mogą wobec Kupującego dochodzić praw do rzeczy, których Kupujący nie przejął w umowie kupna.

6.3

Prawa lub roszczenia osób trzecich dotyczące własności przemysłowej lub intelektualnej prowadzą do powstania wady prawnej tylko w takim zakresie, w jakim prawa te są zarejestrowane i opublikowane zgodnie z przepisami międzynarodowymi lub krajowymi przepisami Republiki Federalnej Niemiec. Dostawa jest wolna od wady prawnej, jeżeli przepisy prawne obowiązujące w miejscu siedziby Kupującego nie sprzeciwiają się zwyczajnemu użytkowaniu towaru.

6.4

W przypadku wady prawnej wyłącznie firma WEPA ma prawo uzyskać od osoby trzeciej ewentualne niezbędne zezwolenia na korzystanie lub licencje. Kupujący nie ma prawa samodzielnie zdobywać u osoby trzeciej takich zezwoleń ani licencji na koszt WEPA. Koszty, które w przypadku działania sprzecznego z powyższą regulacją powstaną u Kupującego na podstawie umownego porozumienia z osobą trzecią, nie stanowią szkody Kupującego, z tytułu której przysługiwałoby odszkodowanie.

6.5

WEPA według własnego wyboru naprawi wadliwy towar lub dostarczy towar zastępczy. Jeżeli WEPA w stosownym okresie nie dokona naprawy lub nie dostarczy towaru zastępczego albo jeżeli towar naprawiony lub dostarczony towar zastępczy również jest wadliwy, to Kupujący może zażądać obniżenia ceny kupna lub unieważnienia umowy. Pozostałe roszczenia są wykluczone. Regulacja ta nie ma zastosowania w odniesieniu do zakupu dóbr konsumpcyjnych.

6.6

Odpowiedzialność firmy WEPA z tytułu wad jest wykluczona, jeżeli wada powstała w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z towarem. Ma to miejsce, zwłaszcza jeżeli Kupujący nie przestrzega zaleceń zawartych w informacji o produkcie i instrukcji stosowania opracowanej przez WEPA. W razie wątpliwości co do prawidłowego obchodzenia się z towarem Kupujący musi zasięgnąć informacji w firmie WEPA. Jeżeli tego zaniecha, to roszczenia wobec WEPA w przypadku stwierdzenia wady są wykluczone.

6.7

Przed zawarciem umowy Kupujący musi sprawdzić produkty firmy WEPA przeznaczone do nowego zastosowania przez Kupującego pod kątem ich przydatności do tego rodzaju zastosowania. W przeciwnym razie w przypadku uszkodzenia towaru roszczenia wobec WEPA są wykluczone. Jako nowe zastosowanie traktuje się również wykorzystanie nowych lub innych urządzeń do obróbki towaru.

6.8

Wzory i próbki służą jedynie do opisu towaru. Nie można na ich podstawie wyprowadzać gwarancji jakości ani żadnych innych gwarancji. W swoim zamówieniu Kupujący ma obowiązek pisemnie poinformować firmę WEPA o żądanych przez niego specjalnych cechach towaru. Jeżeli informacja nie zostanie przekazana, a w momencie przejścia ryzyka towar nie będzie posiadał specjalnej cechy, odpowiedzialność firmy WEPA z tytułu tej okoliczności jest wykluczona.

6.9

Zwrot sprzedanych towarów wolnych od wad jest dopuszczalny tylko za uprzednią wyraźną pisemną zgodą firmy WEPA. O ile nie uzgodniono inaczej, WEPA przyjmuje towar wyłącznie z opłaconymi kosztami przesyłki i przyznaje notę uznaniową w wysokości ceny kupna zapłaconej przez Kupującego z potrąceniem stosownej opłaty manipulacyjnej.

 

 

7. Odszkodowanie

7.1

Firma WEPA odpowiada tylko za szkody, które w wyniku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego zostały spowodowane przez nią lub przez osobę, której powierzyła wypełnienie zobowiązania. Powyższe nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności za szkody obejmujące śmierć oraz naruszenie ciała lub zdrowia.

7.2

Szkody nieprzewidywalne są wyłączone z odpowiedzialności.

7.3

WEPA nie odpowiada za szkody niebezpośrednie ani pośrednie, takie jak utracony zysk, chyba że szkody te zostały spowodowane przez WEPA w wyniku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego.

7.4

Odpowiedzialność firmy WEPA jest ograniczona do świadczeń objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w związku z prowadzeniem działalności. Kupujący może w razie potrzeby zażądać od WEPA przedłożenia odpowiednich potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia.

7.5

Powyższe regulacje z zakresu odpowiedzialności cywilnej dotyczą roszczeń umownych i pozaumownych. Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność cywilna firmy WEPA wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy.

 

8. Zastrzeżenie własności

8.1

Do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności z tytułu powiązań handlowych, w tym należności ubocznych, roszczeń odszkodowawczych oraz wykupu czeków i weksli, towar pozostaje własnością firmy WEPA. Zastrzeżenie własności obowiązuje również wówczas, gdy poszczególne należności firmy WEPA zostaną włączone do rachunku bieżącego i saldo zostanie wyprowadzone i uznane.

8.2

Kupujący ma prawo do dalszej sprzedaży, dalszej obróbki lub instalowania zastrzeżonego towaru tylko z uwzględnieniem poniższych postanowień i tylko zgodnie z wymogiem, że należności, o których mowa w punkcie 8.5, również rzeczywiście przechodzą na firmę WEPA.

8.3

Obróbka zastrzeżonego towaru odbywa się na rzecz WEPA. Kupujący nie nabywa własności nowej rzeczy zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego. Jeżeli zastrzeżony towar jest przetwarzany razem z innymi przedmiotami nienależącymi do WEPA, wówczas WEPA nabywa prawo współwłasności do nowej rzeczy na poziomie odpowiadającym stosunkowi wartości towaru zastrzeżonego (wartości rachunkowej) do wartości innych przetwarzanych przedmiotów.

8.4

Uprawnienie Kupującego do sprzedawania zastrzeżonego towaru w normalnym obrocie handlowym wygasa w przypadku odwołania, a najpóźniej w przypadku spóźnienia się Kupującego z zapłatą albo w przypadku znacznego pogorszenia się jego sytuacji majątkowej lub w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie lub wszczęcia postępowania upadłościowego z jego majątku.

8.5

Kupujący niniejszym ceduje należności z tytułu dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego, w tym ewentualne należności z salda wraz ze wszystkimi prawami zależnymi, na firmę WEPA. WEPA przyjmuje tę cesję.

8.6

Dopóki Kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze, jest on uprawniony do ściągania cedowanych należności. Uprawnienie Kupującego do ściągania należności wygasa w przypadku odwołania, a najpóźniej w przypadku spóźnienia się Kupującego z zapłatą albo w przypadku znacznego pogorszenia się jego sytuacji majątkowej lub w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie lub wszczęcia postępowania upadłościowego z jego majątku. W takim przypadku WEPA może wyznaczyć Kupującemu termin na dokonanie zapłaty. W przypadku bezskutecznego upływu terminu WEPA ma prawo poinformować dłużników o cesji i ściągnąć należność samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, którym zleciła to zadanie.

8.7

Na żądanie firmy WEPA Kupujący ma obowiązek przedłożyć dokładne zestawienie przysługujących Kupującemu należności wraz z nazwiskami i adresami odbiorców, wysokością poszczególnych należności, datą faktury itp. oraz udzielić firmie WEPA wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia cedowanej należności i zezwolić na zweryfikowanie tych informacji.

8.8

Jeżeli wartość zabezpieczeń przekracza należności firmy WEPA o więcej niż 20%, WEPA zwalnia zabezpieczenia według własnego uznania na żądanie Kupującego.

8.9

Zastawienie lub przewłaszczenie w celu zabezpieczenia zastrzeżonego towaru lub cedowanych należności jest wykluczone. Firmę WEPA należy niezwłocznie zawiadamiać o fakcie zajęcia wraz z podaniem danych zastawnika.

8.10

Jeżeli na podstawie zastrzeżenia własności WEPA odbiera przedmiot dostawy, wówczas odstąpienie od umowy ma miejsce, tylko jeżeli WEPA złożyła wyraźne oświadczenie w tej sprawie. WEPA może zaspokoić swoje roszczenia z odebranego towaru zastrzeżonego poprzez sprzedanie go z wolnej ręki. W takim przypadku roszczenia Kupującego wobec WEPA są wykluczone. WEPA może zażądać odszkodowania od Kupującego, jeżeli cena kupna uzyskana ze sprzedaży z wolnej ręki jest niższa niż cena kupna uzgodniona z Kupującym lub jeżeli sprzedaż z wolnej ręki nie jest możliwa.

8.11

Kupujący przechowuje zastrzeżony towar dla firmy WEPA nieodpłatnie. Kupujący musi w ogólnie przyjętym zakresie ubezpieczyć go od zwykłych rodzajów ryzyka, takich jak ogień, kradzież i woda. Kupujący niniejszym ceduje swoje roszczenia odszkodowawcze, które przysługują mu z tytułu szkód wyżej określonego rodzaju wobec towarzystw ubezpieczeniowych lub innych podmiotów zobowiązanych do świadczeń odszkodowawczych, na firmę WEPA w wysokości zafakturowanej wartości towaru. WEPA przyjmuje tę cesję.

8.12

Wszystkie należności i prawa z tytułu zastrzeżenia własności istnieją aż do czasu całkowitego zwolnienia ze zobowiązań pośrednich, które WEPA przyjęła w interesie Kupującego.

 

9. Ceny

9.1

Wszystkie ceny są naliczane w EUR i należy do nich każdorazowo doliczać aktualnie obowiązujący podatek VAT.

9.2

W przypadku dostaw za granicę do krajów członkowskich UE lub do krajów trzecich WEPA uwzględnia na fakturze podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

9.3

Jeżeli koszty przewozu i ubezpieczenia lub publicznoprawne opłaty i obciążenia, takie jak podatki, cła, opłaty importowe/eksportowe zostaną po zawarciu umowy podniesione lub nowo wprowadzone, WEPA może te obciążenia doliczyć do uzgodnionej ceny nawet w przypadku dostawy z opłaconymi kosztami przewozu lub dostawy oclonej.

10. Warunki płatności

10.1Kwotę rachunku należy zapłacić bez potrąceń w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

10.2

Kupujący musi na własne ryzyko i na własny koszt przelać kwotę faktury na konto firmy WEPA. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty jest spełniony dopiero w momencie wpłynięcia płatności na dane konto firmy WEPA.

10.3

WEPA może według własnego uznania rozliczać wpływające płatności z należnościami, które jeszcze nie zostały uregulowane.

10.4

WEPA zastrzega sobie możliwość żądania przedpłaty, zapłaty za pobraniem lub płatności gotówkowej, jeżeli w późniejszym terminie dowie się o znacznym pogorszeniu się sytuacji majątkowej Kupującego.

10.5

Zatrzymanie płatności lub dokonywanie potrąceń przez Kupującego z tytułu ewentualnych roszczeń wzajemnych jest wykluczone, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Dochodzenie prawa zatrzymania przez Kupującego jest ponadto dopuszczalne, jeżeli jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku prawnego co roszczenie WEPA.

10.6

W przypadku płatności po dacie wymagalności WEPA ma prawo zażądać odsetek za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej aktualnie obowiązującej stawki bazowej. W przypadku czynności prawnych, w których nie uczestniczy konsument, stawka procentowa dla należności płatniczych wynosi osiem punktów procentowych powyżej aktualnie obowiązującej stawki bazowej. W pozostałych przypadkach obowiązują ustawowe regulacje zawarte w § 288 ust. 3 i ust. 4 niemieckiego kodeksu cywilnego.

 

11. Social Compliance: Przestrzeganie praw człowieka i podstawowych norm pracy ILO, ustawy o płacy minimalnej

11.1 WEPA potwierdza, że we wszystkich procesach produkcyjnych i zakładach produkcyjnych wytwarzających artykuły WEPA stanowiące przedmiot umowy oraz we wszystkich innych działaniach oraz decyzjach handlowych stosuje się do aktualnie obowiązujących ustaw i innych miarodajnych przepisów. WEPA potwierdza ponadto, że we wszystkich procesach produkcyjnych i zakładach produkcyjnych wytwarzających artykuły WEPA stanowiące przedmiot umowy bez wyjątku przestrzega i wprowadza w życie prawa człowieka jako minimalny standard etycznego postępowania oraz przede wszystkim tak zwane podstawowe normy pracy ILO (http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm)- Konwencja 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych

- Konwencja 98 dotycząca praw związkowych i praw do negocjacji zbiorowych

- Konwencja 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej łącznie z protokołem z roku 2014 do Konwencji dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej

- Konwencja 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej

- Konwencja 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia

- Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji (w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu)

- Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia

- Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.

11.2 WEPA gwarantuje, że w ramach swojej działalności firma WEPA postępuje zgodnie z prawem, a zwłaszcza terminowo i w pełnym zakresie spełnia wszelkie odnośne zobowiązania odnośnie wypłaty płacy minimalnej (np. na podstawie ustawy, układu zbiorowego pracy lub innego przepisu prawnego) oraz w razie potrzeby zobowiązuje do ich przestrzegania również zatrudnionych (pod)wykonawców lub podmioty, którym powierzyła wykonanie zobowiązania. WEPA ma obowiązek wynagradzać swoich pracowników co najmniej na poziomie ustawowej płacy minimalnej zgodnie z ustawą o płacy, o ile pracownicy ci podlegają regulacjom zawartym w ustawie o płacy minimalnej.

 

12. Pozostałe postanowienia

12.1Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Arnsberg. To samo dotyczy powództw czekowych i wekslowych.

12.2

Dla niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz wszystkich umów i innych stosunków prawnych między Kupującym a WEPA obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jego postanowień kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

12.3

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okażą się nieskuteczne, fakt ten nie narusza skuteczności pozostałych postanowień i skuteczności umowy jako całości. Strony mają obowiązek zastąpić nieskuteczne warunki warunkami skutecznymi, których cel ekonomiczny jest jak najbardziej zbliżony do celu przewidzianego w warunkach nieskutecznych.

12.4

WEPA informuje, że dane osobowe są przez nią przechowywane w sposób zgodny z przepisami ustawy, przetwarzane w związku z operacjami gospodarczymi i – jeżeli jest to konieczne dla realizacji umowy – przekazywane podmiotom trzecim.powered by webEdition CMS